ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  1. Ο Παιδότοπος ‘Πιγκουίνοι’ ο οποίος δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.schoolefans.com είναι ένας παιδότοπος με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά), Εθνικής Αντιστάσεως 6, και λειτουργεί εδώ από το 2019.
  2. Ο διαδυκτιακός τόπος www.schoolefans.com προσφέρει:
    • Ψηφιακή ανάλυση των μαθημάτων του σχολείου για τα παιδιά
    • Επιγραμμικες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφήτο www.schoolefans.com, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης (μαθητής, μαθήτρια ή κηδεμόνας) κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή /και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου

του www.schoolefans.com.

 

το www.schoolefans.com, είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Έτσι, το www.schoolefans.com, υποχρεούται να ενημερώνει και ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τις υπηρεσίες. β) την ταυτότητα της Εταιρίας,

γ) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρία είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό τηλεφώνου της, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της,

δ) τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, όπως και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη,

ε) την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία για την αντιμετώπιση των παραπόνων,

στ) την ύπαρξη της ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικά ελαττώματα, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και υπαίτια αδυναμία παροχής,

 

ζ) τη διάρκεια της σύμβασης εκδήλωσης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης,

η) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης,

θ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη όποτε το ζητήσει η Εταιρία,

ι) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας,

ια) όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση,

ιβ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.